Bộ Tài chính cho biết sau thanh tra, Bộ phát hiện 11 công ty xổ số kiến thiết chưa thực hiện đúng quy định về kinh doanh và yêu cầu thực hiện nghiêm túc.

Theo đó, Bộ Tài chính cho biết qua công tác thanh tra, kiểm tra tại 11 công ty xổ số kiến thiết (XSKT) năm 2016, và rà soát báo cáo tài chính năm 2016 của các công ty này, Bộ nhận thấy một số công ty chưa thực hiện đúng quy định về kinh doanh.

Cụ thể, các quy định về xác định vốn điều lệ, trích quỹ đầu tư phát triển, trích quỹ dự phòng rủi ro trả thưởng, quản lý chi tiêu tài chính, kỳ hạn nợ của đại lý và đầu tư vốn ra ngoài doanh nghiệp… chưa thực hiện đúng.

Về quản lý tài chính, Bộ Tài chính yêu cầu thực hiện theo đúng quy định về quản lý quỹ dự phòng rủi ro trả thưởng, kỳ hạn nợ và mức thanh toán đại lý, đồng thời lưu ý về quỹ dự phòng rủi ro trả thưởng và nợ đại lý.

Đối với quỹ dự phòng rủi ro trả thưởng, trường hợp số dư vượt tỷ lệ tối đa quy định, yêu cầu công ty XSKT phải hoàn nhập ngay vào thu nhập theo đúng quy định.

Còn các khoản nợ dây dưa, kéo dài vượt quá thời hạn nợ quy định và chưa đảm bảo nghĩa vụ thanh toán, công ty phải có biện pháp thu hồi khẩn trương và bổ sung tài sản thế chấp, để đảm bảo khả năng thanh toán của đại lý.

Bộ Tài chính cũng yêu cầu công ty XSKT dựa trên văn bản liên quan và quy chế chi tiêu nội bộ của doanh nghiệp để thực hiện. Đối với khoản chi không đúng chế độ quy định, yêu cầu phải loại khỏi chi phí và nộp thuế theo quy định.

Các công ty XSKT phải thường xuyên báo cáo cơ quan đại diện chủ sở hữu vốn Nhà nước về việc chấp hành chính sách, chế độ của Nhà nước và nghị quyết của Hội đồng XSKT khu vực.

Bộ cũng yêu cầu UBND các tỉnh, thành phố chỉ đạo Sở Tài chính và cơ quan liên quan tăng cường thanh kiểm tra, giám sát hoạt động của các công ty xổ số kiến thiết để phát hiện và có biện pháp chấn chỉnh kịp thời các sai phạm trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.